صفحه اصلی وبلاگ

عنوان صفحه

9 بهمن

انتشار پیش نویس سیاست نامه بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال

ادمین | بیت کوین , bitcoin | مقالات | 0 دیدگاه | 90 | بازگشت

مقدمه 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوهای بر سیاستهای پولی وارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصتهای جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمانهای استفادهکنندهاز آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا.ایران بهمنظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تسهیلکسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ .... رسیدهاست اعلام مینماید.بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزههایی که میتوانند بر سیاستهایپولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاستهای مربوطه را در این سند تدوین نموده است. این حوزهها شامل ونه محدودبه موارد زیر است:

أ. عرضه اولیه سکه )ICO)

ب. صرافیهای رمزارزی و سامانههای مرتبط

ج. کیف پول رمزارزی

د. استخراج رمزارز

 الزامات این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است. همچنین با توجه به نوبودناین فناوری، بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و با توجه به بازخورد دستورالعملها و تحولات موثردر این حوزه، در بازههای شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود. با توجه به دامنه وسیعتاثیر حوزه رمزارزها و ریسکهای مربوطه، ضروری به نظر میرسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستورالعملو سیاستگذاری خصوصا" در حوزههای قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند.بانک مرکزی به عموم مردم یادآور میشود که در زمان خریدوفروش، نگهداری و یا معامله رمزارزها، از تمامی مخاطراتآگاهی کامل یافته و به هشدارهای بانک مرکزی ج.ا.ا توجه نمایند.

تعاریف

 رمزارز : رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف به نام زنجیرهبلوک3موجودیت مییابد. این داراییها میتوانند در شرایطی کارکرد پولی بخود بگیرند. از دیدگاه بانک مرکزی ج.ا. ایران،رمزارزها در طبقه بندی زیر تعریف شده اند:

 رمزارز جهانروا: رمزارزی است که بهرهبرداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبودهو توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است. این نوع رمزارز بر دو گونهی بدون پشتوانهدارایی و با پشتوانه دارایی وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را داراست2 و از انواع معروف آن میتوان به بیتکوین1 و اتریوماشاره نمود. گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یاحقوقی و به پشتوانهی یک دارایی مشهود یا نامشهود صادر میشود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم4 را ندارد و از انواع معروف آن میتوان به ایکس آر پی5 و تتراشاره نمود.

 رمزارز بانک مرکزي )ملی(6(CBCC :(شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزیخلق و صادر میشود و قابلیت آنرا دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع شده و بصورتفرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور)ریال( صادر میشود


مقالات مرتبط

دیدگاه ها